GECON

Słownik Geconowych pojęć

reduce

według zasdy 3R (reduce, reuse, recycle) reduce jest na pierwszym miejscu i oznacza redukcję konsumpcji rzeczy zbędnych.

reuse

Zasada reuse, czyli „użyj ponownie” przypomina, że nie każda zużyta rzecz nadaje się do wyrzucenia. Poszukiwanie i znalezienie dla nich nowego zastosowania pozwala znacząco ograniczyć odpady i chronić planetę.

recycle

ostatnim członem zasady 3R jest Recycle, czyli recykling. Recykling pomaga odzyskać cenne materiały z przedmiotów, które normalnie zostałyby uznane za śmieci.

zasada 3R

Reduce, reuse, recycle – czyli z j. ang.
zredukuj zużycie, użyj ponownie, poddaj recyklingowi. Spolszczona wersja wersja brzmi: Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, Użyj powtórnie, Utylizuj.
Koncepcja 3R opisuje jak prawidłowo gospodarować odpadami. Najwyższym priorytetem jest “reduce”, czyli ograniczenie wytwarzania odpadów, następnie ponowne wykorzystanie, a następnie recykling, aby w stopniu maksymalnym ograniczyć wykorzytanie surowców do produckji kolejnych produktów.

upcycling

zwany jest wyższą formą recyklingu i zakłada przetwarzanie surowców wtórnych w taki sposób, by efektem tego procesu było powstanie rzeczy o wartości wyższej niż wartość pierwotnych materiałów. Upcykling to przeciwieństwo downcyklingu, czyli przetwarzania surowców wtórnych na produkty mniej wartościowe, np. makulatury na papier toaletowy. Dzięki temu zużyte odpady stają się cenniejsze i mogą zostać wrzucone w „wyższy obieg”, np. elektronika konstruowana z wykorzystaniem wtórnych surowców.

downcycling

przetwarzania surowców wtórnych na produkty mniej wartościowe, np. makulatury na papier toaletowy. 

Sustainable Materials Management

Zrównoważone zarządzanie materiałami (SMM) to systematyczne podejście do bardziej produktywnego wykorzystywania materiałów w całym ich cyklu życia. Stanowi zmianę w sposobie myślenia naszego społeczeństwa o wykorzystaniu zasobów naturalnych i ochronie środowiska. Badając, w jaki sposób materiały są wykorzystywane w całym ich cyklu życia, podejście SMM ma na celu:

  • Używanie materiałów w najbardziej produktywny sposób, kładąc nacisk na mniejsze zużycie.
  • Ograniczanie toksycznych związków chemicznych i wpływu na środowisko w całym cyklu życia materiału.
  • Zapewnieniem wystarczających zasobów, aby sprostać obecnym i przyszłym potrzebom.

zasada 6R

Zasada 6R to odpowiedzialny i świadomy styl życia polegający na ograniczeniu konsumpcji dóbr i utylizacji odpadów. Nazwa “6R” bierze się z pierwszych liter słów w j. angielskim: rethink, redesign, resue, repurpose, revalidate, recycle czyli Pomyśl – Odmawiaj – Ograniczaj – Używaj wielokrotnie – Odzyskuj – Naprawiaj.

gospodarka cyrkularna (GOZ)

Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) to koncepcja zmierzająca do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów, które – podobnie jak materiały oraz surowce – powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak to możliwe, przy redukcji wytwarzanych odpadów.

re-commerce

pojęcie dotyczy sprzedaży on-line produktów używanych, a w szczególności urządzeń elektronicznyych i ubrań, gier, książek, a nawet biżuterii czy mebli.

ślad węglowy

całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Jest rodzajem śladu ekologicznego. Ślad węglowy obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych wyrażone w ekwiwalencie CO₂.

ESG

(ang. Environmental, Social and Corporate Governance) skrót oznaczający czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Składają się one z 3 elementów: E – Środowisko, S – Społeczna odpowiedzialność i G – Ład korporacyjny.

CSR

(ang. Corporate Social Responsibility – CSR) Społeczna odpowiedzialność biznesu, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw – koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.